Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Donoren zijn van levensbelang - Turks

folder_turks
Kosteloos
0

Om een bewuste keuze te kunnen maken, is heldere informatie nodig. In deze folder beantwoorden we daarom een paar veelgestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie. Tweetalige folder in Turks en Nederlands.

In: Voor anderstaligen