Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Wezenlijke schakel

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

Afgelopen jaar vierden we een bijzonder feit: alweer 15 jaar lang regelt de NTS in Nederland de gang van zaken rondom orgaan- en weefseldonatie. Patiënten, medische professionals, ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers van de NTS grepen het 15 jarig bestaan aan om met elkaar van gedachten te wisselen over die ene grote uitdaging: meer mensen helpen door meer transplantaties

Afgelopen jaar vierden we een bijzonder feit: alweer 15 jaar lang regelt de NTS in Nederland de gang van zaken rondom orgaan- en weefseldonatie. Patiënten, medische professionals, ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers van de NTS grepen het 15 jarig bestaan aan om met elkaar van gedachten te wisselen over die ene grote uitdaging: meer mensen helpen door meer transplantaties, in het besef dat we elkaar daarvoor heel hard nodig hebben. 

Als onafhankelijke partij voor het hele veld wil de NTS een wezenlijk schakel zijn: de verbinding vormen tussen alle relevante partijen in de donatie- en transplantatieketen; naast de formele taak van orgaancentrum binnen een ministeriële opdracht, een platform zijn waar ideeën ontstaan, waar kennis wordt uitgewisseld en afspraken worden gemaakt, soms dienend, soms sturend, maar altijd gezaghebbend en met kennis van zaken. Dit doen we met, door en voor iedereen die zich inzet voor donatie en transplantatie.

Een mooie ambitie

Een breed maatschappelijk draagvlak voor orgaan- en weefseldonatie is onontbeerlijk. De NTS wil het maatschappelijke debat voeren en bewustwording op gang brengen en voeden om het draagvlak voor donatie en transplantatie verder te versterken. Ondermeer door de inzet van gemotiveerde ervaringsdeskundige vrijwilligers die overal in het land hun verhaal vertellen. We kunnen en willen dat niet doen zonder een goede samenwerking met de patiënten organisaties.  We ontwikkelen samen met het medische werkveld op basis van ‘best practices’ nieuwe standaarden voor het proces van donorwerving in de ziekenhuizen. Het doel is dat donorzorg een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van patiëntenzorg wordt.

Versterking van kwaliteit

Wat is er de komende jaren voor nodig? We zetten als NTS in op de versterking van kwaliteit. NTS stelt de kwaliteit van de dienstverlening voorop, is klantgericht en handelt daar ook naar. We werken ook actief aan de verbetering van de eigen werkprocessen op alle niveaus binnen de organisatie. Kennis en expertise zijn  onmisbaar. We weten waarover wij spreken en zijn een gewaardeerde gesprekspartner voor alle partijen. We werken met en voor onze relaties. We zullen initiatieven tot verbeteringen voorstellen. De NTS is toegankelijk voor het algemene publiek, medische professionals, patiënten, beleidsinstanties en overheid. Die kunnen bij ons terecht met vragen over orgaan- en weefseldonatie en transplantatie in brede zin.

Je kunt ons houden aan de afspraken. We gaan integer om met de aan ons toevertrouwde informatie. We zijn goed op de hoogte van wat zich afspeelt bij onze partners van de NTS en in de samenleving als geheel op het gebied van donatie en transplantatie. Vanuit dit omgevingsbewustzijn nemen we initiatieven om samen met onze partners kansen te benutten. Ik hoop van harte dat we door gezamenlijk op te trekken de positieve ontwikkelingen van 2012 kunnen doortrekken naar 2013 en de komende jaren. Meer donoren, meer transplantaties en natuurlijk meer samenwerking.  Met de NTS als wezenlijke schakel. Ik verheug me erop.