Terug naar het vorige niveau: Draaiboek COVID-19-pandemie orgaanketen

De orgaanketen

De orgaanketen bestaat uit vier onderdelen: donatie, uitname (inclusief transport), allocatie en transplantatie. De NTV-voorzitter, de voorzitters van de NTV-NTS-orgaanadviescommissies en de NVIC Commissie Donatie vertegenwoordigen deze keten. De voorzitters werken samen met de NTS manager Beleid & en Orgaancentrum, de NTV-NTS OAC secretarissen en de NTS-communicatieadviseurs.

Betrokken functionarissen:

 • NTV-Voorzitter;
 • NTV-orgaanadviescommissies: LOL, LOTTO, LONT, LORUT;
 • NVIC Commissie Donatie;
 • NTS-manager B&O, secretarissen orgaanadviescommissies (OAC) en communicatieadviseur, medisch adviseurs NTS.

De rol van de NTV-NTS orgaanadviescommissie, de NVIC Commissie Donatie en de NTS

De OAC:

 • Zorgt voor het aanleveren van de benodigde medische en organisatorische informatie als grondslag voor beleidsmaatregelen (de voorzitter, ondersteunt door de secretaris).
 • Koppelt tijdig signalen uit het veld terug.
 • Stemt af met de achterban: binnen de beroepsgroep en binnen het eigen ziekenhuis.

De NTS:

 • Zorgt dat informatie gecontroleerd, afgestemd en gebundeld is. Daarna wordt ontsloten.
 • Organiseert het ketenoverleg, verzorgt de agenda, de vergaderstukken en notulen. 
 • Legt verbinding met de weefselketen.
 • Zorgt voor de periodieke rapportages en informeert zo nodig het ministerie van VWS, IGJ en RIVM.
 • Coördineert informatieverstrekking naar het algemene publiek en professionals als het gaat over COVID-19 en orgaan- & weefseltransplantatie.

De NTV voorzitter en de manager B&O:

 • Coördineren de crisiscommunicatie.
 • Roepen zo nodig de leden bijeen.
 • Agenderen de relevante beleidsvraagstukken.
 • Stemmen alle informatie af.

De NTV-voorzitter:

 • Treedt op als voorzitter van het ketenoverleg.
 • Coördineert de landelijke samenwerking.

De manager B&O:

 • Treedt op als co-voorzitter.
 • Is verantwoordelijk voor de communicatie naar Eurotransplant, ministerie van VWS, IGJ en RIVM.
 • Coördineert de samenwerking met de voorzitters van de commissies en de NTS-secretarissen.
 • Coördineert de samenwerking met de UMC’s m.b.t. de organisatie van de orgaandonatiecoördinator (ODC).

Input voor het orgaanketenoverleg

De NTS levert input voor het overleg zoals wijzigingsvoorstellen, casuïstiek, terugkoppeling uit de donor- en transplantatieziekenhuizen en de orgaanadviescommissies. Wijzigingsvoorstellen en beleidsmaatregelen worden voor besluitvorming voorgelegd aan de achterban.

Output uit het orgaanketenoverleg

In het ketenoverleg worden beleidsafspraken voorgelegd en vastgesteld. 
De gemaakte afspraken worden: 

 • Vastgelegd in verslagen, beleidsdocumenten en rapportages. 
 • Gedeeld met:
  • Stakeholders in de ziekenhuizen (donatie, uitname en transplantatie).
  • Stakeholders zoals: VWS, IGJ, RIVM.
  • Eurotransplant en de vertegenwoordigers uit de andere landen.