Terug naar het vorige niveau: Transplantatie

Hart-Long transplantatie

Hart- en longtransplantatie zijn levensreddende transplantaties en blijven zoveel mogelijk open. Is bij één of meerdere transplantatieprogramma’s geen transplantatiecapaciteit, terwijl andere programma’s nog wel capaciteit hebben is het in overleg mogelijk om patiënten van elkaar over te nemen.

In de Richtlijn Thoracale transplantaties tijdens SARS-CoV-2/COVID-19 wordt altijd de laatste stand van zaken gegeven met betrekking tot specifieke regels en instructies die op een bepaald moment van kracht zijn.

Hart-Long: patiënten controles

 • Om risico op besmetting voor de toch al kwetsbare hart- en longpatiënten zo laag mogelijk te houden zijn de patiëntcontroles, waar mogelijk, telefonisch of per videoconsult i.p.v. poliklinisch. 
 • Bij longpatiënten vindt allocatie plaats op basis van LAS-score; de LAS-score moet normaliter binnen een bepaalde periode vernieuwd worden. Om het risico voor patiënten te verlagen worden op aangeven van het LOTTO met ET afspraken gemaakt over verlenging van de LAS-scores tot het risico evenals polikliniek-bezetting weer genormaliseerd is. 
 • Rekening houdend met uitgestelde zorg tijdens de pandemie, is er waarschijnlijk minder instroom op de wachtlijst (ondanks ongewijzigde criteria, maar door uitgestelde zorg).
 • Patiënten op de wachtlijst voor hart- en/of longtransplantatie die COVID-19 hebben of hebben doorgemaakt kunnen pas weer actief op de wachtlijst zodra klinische symptomen zijn verdwenen en de PCR-test negatief is. 

Hart-longtransplantatie: allocatie en acceptatiebeleid

De beslissing om een hart en/of longtransplantatie te doen is aan het ontvangend centrum en zal per geval verschillen. Een harde richtlijn is lastig te geven wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijke gegevens. Belangrijk is dat naast de afweging van de ontvanger (urgentie, kliniek) ook gekeken moet worden naar de donorkant, inclusief de veiligheid van transplantatieteams.

Donor

 • Er worden enkel donoren geaccepteerd die bewezen COVID-19 NEGATIEF zijn en geen contact hadden met COVID-19 patiënten. 
 • Organen van donoren met een eerder doorgemaakte infectie worden mogelijk wel geaccepteerd: 
  • Hiervoor zijn een stabiele kliniek en meerdere testen nodig.
  • Laatste twee PCR-testen mogen niet niet ouder zijn dan 24 uur en op verschillende momenten afgenomen.
  • Er mogen geen tekenen zijn van een een actieve infectie (actieve infectie blijft contra-indicatie).
  • Een positieve PCR-test blijft lang uitslaan, maar aangevuld met antistoffen titer kan per casus worden beslist.  
  • In de praktijk zijn de longen meestal niet meer geschikt indien de donor een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt. Voor hart is de kans klein. Dit hangt ook van het verloop van de infectie en of donor weer hersteld was en in welke mate of dat de donor direct als gevolg van de COVID infectie komt te overlijden.
  • Per casus moet een afweging worden gemaakt en dient een ODC te overleggen met een thoracaal centrum.
 • Voor meer informatie hierover zie de Richtlijn IC tijdens SARS-CoV-2/COVID-19.

Hart-longtransplantatie: allocatie en acceptatiebeleid

De beslissing om een hart en/of longtransplantatie te doen is aan het ontvangend centrum en zal per geval verschillen. Een harde richtlijn is lastig te geven wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijke gegevens. Belangrijk is dat naast de afweging van de ontvanger (urgentie, kliniek) ook gekeken moet worden naar de donorkant, inclusief de veiligheid van transplantatieteams.

Donor

 • Er worden enkel donoren geaccepteerd die bewezen COVID-19 NEGATIEF zijn en geen contact hadden met COVID-19 patiënten. 
 • Organen van donoren met een eerder doorgemaakte infectie worden mogelijk wel geaccepteerd indien: 
  • Er sprak is van een stabiele kliniek en meerdere testen zijn afgenomen.
  • De laatste twee PCR-testen niet ouder zijn dan 24 uur en op verschillende momenten afgenomen.
  • Er geen tekenen zijn van een een actieve infectie (actieve infectie blijft contra-indicatie).
  • Een positieve PCR-test blijft lang uitslaan, maar aangevuld met antistoffen titer kan per casus worden beslist.  
  • In de praktijk zijn de longen meestal niet meer geschikt als de donor een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt. Voor hart is de kans klein. Dit hangt ook af van het verloop van de infectie en of donor weer hersteld was en in welke mate. Ook is van belang of de donor door de COVID-19 infectie is overleden of niet.
  • Per casus moet een afweging worden gemaakt en dient een ODC te overleggen met een thoracaal centrum.
 • Voor meer informatie hierover zie de Richtlijn IC tijdens SARS-CoV-2/COVID-19.

Ontvanger

 • Transplantatie bij patiënten met een actieve COVID-19 infectie is niet mogelijk. Dit omdat het risico op grootschalig ontsporen van de infectie van de getransplanteerde longen als hoog wordt ingeschat. Tevens bestaat er een grote kans op extra pulmonale complicaties van de infectie gedurende de inductie immunosuppressie.
 • Elke ontvanger wordt bij voorkeur voorafgaand aan de transplantatie getest. Voor definitie van een positieve/negatieve patiënt is het volgen van de immunologische inzichten en ziekteontwikkelingen van het grootste belang, evenals een afweging van kansen. Deze beslissing is uiteindelijk aan het betreffende centrum.
 • Bij een aanbod wordt voordat de uitslag van de COVID-19 test bekend is al gealloceerd aan het ontvangend centrum, zodat er voldoende tijd is om desgewenst de ontvanger te testen op SARS-CoV-2. Tevens zal direct een reserveaanbod worden doorgebeld aan het centrum van de volgende patiënt op de wachtlijst, die desgewenst ook al vast getest kan worden.
 • Acceptatie kan dan plaatsvinden onder voorbehoud van de uitkomst van de test. 
 • Het ophalen van thoracale organen binnen Nederland blijft in principe altijd mogelijk. Zie voor specifieke afspraken de Richtlijn Transport Organen en Teams tijdens SARS-CoV-2/COVID-19.

Internationale samenwerking bij thoracale organen 

Longtransplantatie bij patiënten als gevolg van een doorgemaakte COVID-19 infectie

Er wordt onderscheid gemaakt in patiënten die regulier op de wachtlijst staan en nieuwe registraties ten gevolge van COVID-19. Patiënten regulier gescreend en geaccepteerd op de wachtlijst voor longtransplantatie worden hierboven besproken. Voor een ongescreende patiënt die met longfalen aan de beademing ligt als gevolg van COVID-19, zonder aanwezigheid van comorbiditeit, geldt dat zij in principe kandidaat zijn voor longtransplantatie. Onder welke voorwaarden dit kan, is te lezen in de Richtlijn Longtransplantatie na SARS-CoV-2/COVID-19.

Hart-Long: registratie van Follow-upgegevens tijdens de pandemie 

 • Programma’s houden zelf relevante gegevens bij van welke wachtlijst en getransplanteerde patiënten positief getest zijn geweest en wat de uitkomsten zijn.
 • Informatie hierover wordt gedeeld in mini-LOTTO (zie overlegstructuur) en desgewenst wordt hierover gezamenlijk gepubliceerd. Vaste afspraken die hier uit voortkomen worden in dit pandemie draaiboek verwerkt.
 • Mochten de aantallen groter worden dan kan het LOTTO overwegen aan te sluiten bij een (inter)nationale registratie om de (lange termijn) gevolgen te monitoren.

Hart-Longtransplantatie: overlegstructuur tijdens een pandemie

 • Reguliere besluitvorming vindt plaats tijdens de LOTTO vergadering.
 • Om sneller te kunnen schakelen is het mini-LOTTO ingesteld, dat bestaat uit de longartsen, de cardiologen en de thoraxchirurgen van alle drie de centra en een vertegenwoordiging van de NTS.
 • Het mini-LOTTO zal vaker overleggen (wekelijks of twee wekelijks) indien de ontwikkelingen en evt. problemen in de verschillende programma’s daarom vragen. Ook de afstemming van COVID-gerelateerde stukken kan in dit verband versneld plaatsvinden.
 • De voorzitter en secretaris van het LOTTO nemen deel aan in het NTV-NTS-NVIC voorzittersoverleg om de programma-overstijgende ontwikkelingen/problemen te overleggen en van daaruit zo nodig naar buiten (o.a. RIVM) te communiceren.
 • Richtlijnen die LOTTO heeft opgeleverd:

Als er achteraf een besmetting wordt geconstateerd bij een van de teamleden na een uitnameprocedure, dan dienen een aantal stappen te worden gevolgd. Zie onder de button: