Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Donatieprocedure

Als het duidelijk is dat iemand niet meer kan genezen en zal gaan overlijden raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan welke keuze iemand heeft laten vastleggen. Het raadplegen van het Donorregister mag enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. Een orgaan- of weefseldonatieprocedure mag alleen doorgaan als er een 'Ja' staat in het Donorregister óf als nabestaanden toestemming geven.

Verschil tussen orgaan- en weefseldonatie

Nadat hersendood of hartdood is vastgesteld kan iemand onder de juiste omstandigheden organen doneren. Dat is alleen mogelijk als je in een ziekenhuis overlijdt. Voor donatie van weefsel maakt het niet uit waar iemand overlijdt.

Lees over de verschillende stappen van de orgaanprocedure of de weefselprocedure. Of bekijk hieronder de verschillen tussen orgaan- en weefseldonatie.

Bekijk de hele infographic