Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Er komt een nieuwe donorwet: wat betekent dat voor jou?

Er komt een nieuwe donorwet die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister. Voordat deze wet in de zomer van 2020 wordt ingevoerd, krijgt iedereen daarover uitvoerig informatie. Het blijft belangrijk dat je zelf je keuze over orgaandonatie maakt en vastlegt.

Ben je al geregistreerd, dan blijft je registratie gewoon geldig. Ook na invoering van de nieuwe wet. Meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de nieuwe wet vind je hier op de website van de Rijksoverheid.