Donatiegesprek

De nieuwe donorwet leidt tot een aantal veranderingen die voor u als arts relevant zijn als een patiënt overlijdt en u de mogelijkheid tot donatie bespreekt met de naasten. Met wie u het donatiegesprek voert en wat de rol is van de naasten staat in de Kwaliteitsstandaard Donatie. Volg voor het donatiegesprek de E-learning en stappen in de onderstaande interactieve beslisboom. 

Beslisboom donatiegesprek
E-learning donatiegesprek
Let op het verschil tussen naasten en nabestaanden

Naasten zijn mensen die een (grote) rol spelen in het leven van de patient. Dit kan een vriend of mantelzorger zijn. Met inbegrip van nabestaanden.

Nabestaanden zijn familieleden tot en met de tweede graad inclusief de partner (er geldt geen samenwooneis meer). 

De belangrijkste wijzigingen uit de Kwaliteitsstandaard Donatie:

  1. Registratie met ‘geen bezwaar’
    Heeft uw patiënt niet in het Donorregister vastgelegd wat zijn keuze is ten aanzien van donatie? Dan wordt hij geregistreerd met ‘geen bezwaar’. Dit betekent dat de patiënt toestemt met donatie. U hoeft geen toestemming te vragen aan de nabe­staanden. Dat hoeft ook niet als de patiënt geregistreerd staat met ‘ja’. In beide gevallen is het uitgangspunt dat de donatie doorgaat. Wel moet u de naasten informeren over de regis­tratie in het Donorregister. Zijn er geen naasten of zijn ze niet bereikbaar dan kan donatie niet doorgaan. Let op: De eerste 'geen bezwaar' registratie staat pas in december 2020 of januari 2021 in het Donorregister.
  2. Rol van nabestaanden bij ‘ja’ of ‘geen bezwaar’
    Zijn de nabestaanden ervan overtuigd dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt? Dan mogen zij dit aan u kenbaar maken. In dat geval gaat u het gesprek met hen aan en vraagt u hen waarom zij dat denken. Als de nabestaanden aannemelijk kunnen maken dat de registratie niet klopt dan kan de registratie ongeldig worden en geldt de informatie van de nabestaanden. Het is aan het professionele oordeel van u als arts om te beslissen of u erop kunt vertrouwen dat de registratie overeenkomt met de wens van de patiënt.
  3. Mogelijkheid van donatie bij wilsonbekwame patiënten
    Was uw patiënt in (een deel van) zijn leven wilsonbekwaam? Dan is het na 1 juli 2020 mogelijk dat hij donor is. Neem daarom bij een wilsonbekwame patiënt de volgende stappen: Ga na of de patiënt wilsbekwaam was op het moment van de registratie. Zo ja, dan is de registratie rechtsgeldig en kunt u dezelfde procedure volgen als bij een wilsbekwame patiënt. Was de patiënt wilsonbekwaam op het moment van de registratie? Kijk dan of de registratie gedaan is door zijn wettelijk vertegenwoordiger, alleen dan is de registratie geldig. Heeft de wilsonbekwame patiënt de registratie zelf verricht dan is deze ongeldig en ligt de donatievraag nog open. Gaat het om orgaandonatie dan moet de wettelijk vertegen­woordiger de registratie bevestigen. Gaat het om weefsel­donatie dan kunt u aan de nabestaanden bevestiging van de registratie vragen. Gaat het om weefseldonatie (donatiegesprek na overlijden) dan moeten de nabestaanden de registratie bevestigen of beslissen over donatie.