Kwaliteitsstandaard Donatie

Per 1 juli 2020 is de Kwaliteitsstandaard Donatie in werking gesteld. De standaard beschrijft de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister. Het uitgangspunt van de standaard is om zo veel mogelijk recht te doen aan de wil van de patiënt zoals geregistreerd in het Donorregister. 

Download Kwaliteitsstandaard (pdf)

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaard Donatie

Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen: motie Nooren. Daarin werd gevraagd om een Kwaliteitsstandaard Donatie te ontwikkelen die een uniforme zorg voor en omgang met de nabestaanden waarborgt en invulling geeft ten aanzien van de rolverdeling tussen artsen en nabestaanden tijdens het donatiegesprek.

De ‘nieuwe’ onderdelen van de gewijzigde wet

  • De categorie 'geen bezwaar'. Deze bestond voorheen niet. Iedereen die ondanks het ontvangen van twee brieven over de registratie, zichzelf niet registreert ontvangt een brief met de mededeling dat hij in het Donorregister staat als 'geen bezwaar'-hebbende.
  • De mogelijkheid voor nabestaanden om in geval van ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ registratie aannemelijk te maken dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt, zoals die volgens de nabestaanden bestond.
  • De mogelijkheid tot donatie voor wilsonbekwamen.

Verschil tussen ‘naasten’ en ‘nabestaanden’

  • Nabestaanden hebben de mogelijkheid om ‘aannemelijk te maken’ dat volgens hen de ‘ja’- of ‘geen bezwaar’-registratie of donatie niet overeenkomt met de wens van hun dierbare. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de partner. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid daarvan: de bloedverwanten (1e en 2e graad). En bij afwezigheid of onbereikbaarheid daarvan: de aanverwanten (1e en 2e graad). Er geldt geen onderscheid tussen de 1e en 2e graad.
  • Naasten zijn mensen die een (grote) rol speelden in het leven van de patiënt. Het begrip ‘naasten’ wordt in de Wod alleen gebruikt wanneer het gaat om het informeren over de registratie. In geval van een ‘ja’- of ‘geen bezwaar’-registratie en afwezigheid van nabestaanden (partner en bloed- en aanverwanten t/m de 2e graad), wordt een naaste geïnformeerd over deze registratie.

Een naaste heeft op grond van de Wod geen recht om aannemelijk te maken dat de registratie of donatie tegen de wens van de patiënt was.

Ook interessant

Vraag en antwoord Kwaliteitsstandaard Donatie

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.

Naar de FAQ

Interactieve beslisboom donatiegesprek

Gebruik de Beslisboom Donatiegesprek om te bepalen met welke personen het donatiegesprek gevoerd moet worden en welke rechten zij hebben.

Naar de beslisboom

Onderzoek naar Kwaliteitsstandaard Donatie

Sanne van Oosterhout deed een kwalitatief onderzoek naar donatiegesprekken en de Kwaliteitsstandaard Donatie in de praktijk. Lees over de vier routes die zij ontdekte en wat de adviezen zijn voor artsen.

Lees het interview

Tip! Volg een scholing