Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Orgaandonatie als je oud bent of juist jong

Registreren als donor kan vanaf 12 jaar. Daadwerkelijk doneren van organen en weefsels kan vanaf je geboorte tot op hoge leeftijd. Voor de lever en voor nieren geldt geen maximum leeftijd. Je bent dus nooit te oud voor orgaandonatie.

Registratie vanaf 12 jaar

In de Wet op de orgaandonatie staat dat iedereen vanaf 12 jaar toestemming kan geven voor donatie na overlijden, of daartegen bezwaar kan maken.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen keuze in het Donorregister vastleggen. De arts vraagt in dat geval toestemming aan ouders of voogd. Bij verschil van mening tussen de ouders of voogd is donatie niet mogelijk.

Van 12 tot 16 jaar

Bij overlijden tot 16 jaar kunnen de ouders of voogd de geregistreerde donatietoestemming van de jongere herroepen. De donatie gaat dan niet door. Zijn beide ouders of de voogd afwezig of onbereikbaar, dan mag de donatie wel. Heeft de jongere 'nee' geregistreerd, dan kunnen de ouders of voogd dit niet negeren en wordt de jongere geen donor.

18e verjaardag

Elke jongere die nog niet geregistreerd is ontvangt in het jaar nadat hij 18 geworden is automatisch een donorformulier.

80 jaar en toch doneren?

Bij elk orgaan of weefsel geldt een andere leeftijdsgrens voor donatie. Is jouw leeftijd voor donatie van een specifiek orgaan of weefsel een belemmering (contra-indicatie), dan komt een ander orgaan of weefsel vaak nog wel in aanmerking. Op het moment van overlijden stelt de arts vast welke organen en weefsels geschikt zijn voor transplantatie.

Huiddonatie kan pas als iemand 20 jaar is. Het hart van een 80-jarige is niet meer geschikt voor donatie, maar die persoon kan nog prima nierdonor zijn. Wil je precies weten wat de leeftijdscriteria zijn voor elk orgaan of weefsel? Lees dan verder onder criteria orgaandonatie en criteria weefseldonatie.

Registreer je via donorregister.nl