Gevolgen voor uw inkomen

Als u een nier of een deel van uw lever afstaat, kunt u een tijdje niet werken. Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Dit wordt ‘loonderving’ genoemd.

Loon wordt doorbetaald via UWV

Als u als werknemer of uitzendkracht een nier of een deel van uw lever doneert, hebt u recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Uw werkgever vraagt deze ziektewetuitkering voor u aan. De werkgever ontvangt de uitkering en betaalt deze aan u. Orgaandonatie valt onder dezelfde vangnetregeling als zwangerschap. U kunt maximaal 2 jaar een ziektewetuitkering krijgen. Voor meer informatie kan uw werkgever contact opnemen met het UWV.

Ook extra’s doorbetaald

In de tijd dat u door de donatie niet kunt werken, moet uw werkgever naast uw gewone maandloon ook de extra’s betalen. Bijvoorbeeld uw bonussen, min of meer vaste overwerkvergoedingen en commissies. Alleen als in het arbeidsvoorwaardenreglement of in de arbeidsovereenkomst staat dat u deze extra’s bij ziekte niet krijgt, hoeft de werkgever deze niet door te betalen.

Als u voor het vooronderzoek een paar dagen in het ziekenhuis bent geweest, kan uw werkgever ook voor deze dagen de uitkering aanvragen.

Bij een onregelmatig dienstverband (oproepcontract) moet de werkgever van het salaris uitgaan van het gemiddelde aantal uren dat er is gewerkt in de 13 weken voor de ziekmelding.

Minder salaris? Vergoeding mogelijk

Ontvangt u tijdens uw ziekteperiode minder salaris dan normaal, dan kunt u via de onkostenvergoeding donatie bij leven een vergoeding krijgen voor de gemiste inkomsten. U moet dit wel aantonen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. U krijgt dan het loon dat u zou hebben verdiend als u niet ziek was geweest.

Bent u in loondienst en verdient u meer dan het door het UWV vastgestelde maximum dagloon (in 2020: € 219,28,- bruto)? Dan kunt u het verschil tussen het dagloon en dit vastgestelde bedrag terugkrijgen via de onkostenvergoeding donatie bij leven tot een maximum van € 520 per dag. Neem hierover telefonisch contact met de NTS op.

Bespreek donatie met uw werkgever

Het is belangrijk om de donatie op tijd met uw werkgever te bespreken. Die kan dan zo nodig voor vervanging zorgen. De werkgever meldt u ziek bij het UWV. Dat kan hij het beste doen zodra de datum van de ziekenhuisopname vaststaat. Alle informatie voor werkgevers staat in deze brief (pdf, 203 kb). Download de brief en geef deze aan uw werkgever. Er is ook een brief voor uitzendbureaus (pdf, 205 kb).

Werkt u naast uw AOW-uitkering?

Ondanks het feit dat u geen premie afdraagt, bent u wel voor ziekte verzekerd bij het UWV. U ontvangt dus gewoon via uw werkgever of uitzendbureau een uitkering als u tijdelijk niet kunt werken. Let op: in uw geval is deze uitkering maar maximaal 13 weken in plaats van 2 jaar.

Gevolgen voor uw inkomen als ondernemer

Als u een nier of een deel van de lever afstaat, kunt u een tijdje niet werken. Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Om uw inkomensverlies te compenseren, kunt u bij de NTS een vergoeding aanvragen. Hierover betaalt u geen belasting. U geeft de vergoeding dus niet op bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

De vergoeding werkt verschillend voor de 3 situaties van zelfstandig ondernemerschap: 

  1. u bent zelfstandig ondernemer; 
  2. u bent directeur-grootaandeelhouder (dga); 
  3. u werkt onbetaald mee in het bedrijf van uw partner. 

U bent zelfstandig ondernemer

Het kan zijn dat uw eigen verzekeringen het verlies van inkomsten niet dekken. Meeste zelfstandig ondernemers zijn namelijk niet verzekerd voor de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierdoor is er geen recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering. Alleen als u vrijwillig verzekerd bent bij het UWV of een private arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten heeft, bent u hiervoor verzekerd. Is dit niet het geval dan kunt u een beroep doen op de onkostenvergoeding donatie bij leven.

Een voorwaarde voor de vergoeding is dat het inkomstenverlies het gevolg is van de donatie. U krijgt dan een vergoeding voor de periode van de vooronderzoeken als en voor de periode rond de donatie. U krijgt een vergoeding van inkomstenderving voor een periode van max. 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Mocht de herstelperiode langer zijn dan de aangenomen zes weken dan kan voor de resterende periode (max. 13 weken bij nierdonatie en 26 weken bij leverdonatie na ontslag uit het ziekenhuis) na herstel nog een aanvullende aanvraag voor vergoeding van de inkomstenderving aangevraagd worden. Vraag de onkostenvergoeding wel aan binnen een jaar na ontslag uit het ziekenhuis, ander vervalt uw recht op de vergoeding.

Minimumuitkering voor zzp’ers

Is uw belastbare winst uit onderneming lager dan 80% van het minimum brutoloon? Dan ontvangt u een standaard dagvergoeding van 80% van het minimum brutoloon (€ 61,06) per dag dat u gemiddeld per week werkt. Dit tot een maximum van 5 dagen per week. Het gaat om 80% van het minimum brutoloon, omdat dit ongeveer gelijk is aan het minimum nettoloon. De onkostenvergoeding is namelijk een subsidie en daarover hoeft u geen belasting te betalen.

Als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, kunt u voor een periode van zes weken na ontslag uit het ziekenhuis een vergoeding van inkomstenderving aanvragen. Hiervoor moet u aan uw behandelende arts een medische verklaring vragen waarin staat dat de operatie heeft plaatsgevonden, de datum van de operatie en de datum van het ontslag uit het ziekenhuis. Stuur de medische verklaring en een ingevuld aanvraagformulier onkostenvergoeding Donatie bij leven naar de NTS.  Mocht de hersteltijd langer zijn dan zes weken dan kunt u voor de resterende periode (met een maximum van 13 weken bij nierdonatie en 26 weken bij leverdonatie) nog een aanvullende aanvraag indienen bij de NTS.

Belastbare winst uit onderneming

Bij de berekening van het inkomstenverlies van een zelfstandig ondernemer gaan we uit van de belastbare winst uit onderneming in het jaar voor donatie (het peiljaar). Dit is het bedrag waarover u als zelfstandige belasting moet betalen.

Als het jaar voor donatie niet representatief is

De vergoeding is normaal gesproken gebaseerd op het belastbare inkomen in het jaar vóórdat de donatie plaatsvond. Dit noemen we het peiljaar. Als dit geen representatief jaar was, zijn er ook andere mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld uitgaan van de gemiddelde winst in de 5 jaar voor donatie. Of het jaar van donatie aanhouden, als achteraf blijkt dat u in dat jaar meer hebt verdiend. Dat kan ook nog als de hoogte van de vergoeding al is vastgesteld. In dat geval vraagt u een ‘herberekening’ aan.

Om een herberekening te kunnen doen, moeten we weten wat uw belastbare winst uit onderneming in het jaar van donatie was. U kunt tot 2 jaar na de donatie een herberekening aanvragen. Dat kan alleen als u binnen 1 jaar na donatie het aanvraagformulier hebt opgestuurd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mogelijk hebt u wel een verzekering die bij ziekte verlies van inkomsten vergoedt. Is dat zo, maar compenseert het uitgekeerde bedrag de misgelopen inkomsten niet volledig? Ook dan kunt u de onkostenvergoeding aanvragen. U ontvangt dan het verschil tussen de vergoeding van uw eigen verzekering en de gebruikelijke vergoeding. Hiervoor hebben we een kopie nodig van de brief van uw verzekeraar waar het bedrag aan vergoeding in staat.

U bent directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als directeur-grootaandeelhouder ontvangt u een normaal salaris, maar bent u niet verzekerd voor de Ziektewet of WIA. Misschien hebt u een private arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u op deze manier verzekerd voor verlies van inkomsten door ziekte. Als dat niet zo is, of als het uitgekeerde bedrag het verlies van inkomsten niet volledig compenseert, kunt u een onkostenvergoeding aanvragen.

Een voorwaarde is dat het inkomstenverlies waarvoor u een vergoeding aanvraagt, rechtstreeks het gevolg is van de donatie. U kunt zowel een vergoeding krijgen voor het voortraject als voor de periode rond de nierdonatie tot maximaal 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Bij leverdonatie is dat tot 26 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Tot uiterlijk een jaar na ontslag uit het ziekenhuis kunt u de onkostenvergoeding aanvragen.

De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw netto maandloon. Stuur daarom een loonstrook mee van de maand vóór de donatie.

U werkt onbetaald mee in het bedrijf van uw partner

Misschien heeft uw partner een eigen bedrijf en werkt u onbetaald mee. Bijvoorbeeld in de administratie of schoonmaak. Uw partner kan dan extra kosten maken als u een orgaan afstaat. Bijvoorbeeld omdat hij of zij iemand inhuurt om uw werk te doen terwijl jij in het ziekenhuis ligt of herstelt. Als hij/zij dat regelt via een uitzendbureau of een gelijksoortige organisatie, kunt u gebruik maken van de onkostenvergoeding. Dit kan alleen als u en uw partner getrouwd zijn, een samenlevingscontract hebben of geregistreerde partners zijn.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?