Gevolgen voor uw inkomen

Als u een nier afstaat, kunt u een tijdje niet werken. Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Dit wordt ‘loonderving’ genoemd.

Loon wordt doorbetaald via UWV

Als u als werknemer of uitzendkracht een nier doneert, hebt u recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Uw werkgever vraagt deze ziektewetuitkering voor u aan. Meestal is het zo dat de werkgever de uitkering ontvangt en vervolgens aan u uw salaris betaalt. Orgaandonatie valt onder dezelfde vangnetregeling als zwangerschap. U kunt maximaal 2 jaar een ziektewetuitkering krijgen. Voor meer informatie kan uw werkgever contact opnemen met het UWV.

Ook extra’s doorbetaald

Gedurende de tijd dat u door de donatie niet kunt werken, moet uw werkgever niet alleen uw gewone maandloon doorbetalen, maar ook de extra’s. Voorbeelden zijn bonussen, min of meer vaste overwerkvergoedingen en commissies. Alleen als in het arbeidsvoorwaardenreglement of in de arbeidsovereenkomst staat dat u deze extra’s bij ziekte niet krijgt, hoeft de werkgever ze niet door te betalen.

Als u een paar dagen voor vooronderzoek in het ziekenhuis bent geweest, kan uw werkgever ook voor deze dagen de uitkering aanvragen.

Hebt u een onregelmatig dienstverband (oproepcontract)? Dan moet uw werkgever voor het salaris uitgaan van het gemiddelde aantal uren dat u hebt gewerkt in de 13 weken voor uw ziekmelding.

Minder salaris? Vergoeding mogelijk

Ontvangt u tijdens uw ziekteperiode minder salaris dan normaal, dan kunt u via de Onkostenvergoeding donatie bij leven een vergoeding krijgen voor gemiste inkomsten. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u inkomsten hebt gemist. Hoe u dat doet, staat in het aanvraagformulier dat u invult om de vergoeding te krijgen. Uitgangspunt is dat u het loon ontvangt dat u zou hebben verdiend als u niet ziek was geweest.

Bent u in loondienst en verdient u meer dan het door het UWV vastgestelde maximum dagloon (in 2019: € 214,- bruto)? Dan kunt u het verschil tussen uw dagloon en dit vastgestelde bedrag terug ontvangen via de onkostenvergoeding donatie bij leven tot een maximum van € 520 per dag. Neem graag hierover telefonisch contact met ons op.

Bespreek donatie met uw werkgever

Het is belangrijk om de donatie tijdig met uw werkgever te bespreken. Die kan dan zo nodig voor vervanging zorgen. De werkgever meldt u ziek bij het UWV. Dat kan hij het beste doen zodra de datum van de ziekenhuisopname vaststaat. Alle informatie voor werkgevers staat in deze brief (pdf, 203 kb). Download de brief en geef deze aan uw werkgever. Er is ook een brief voor uitzendbureaus (pdf, 205 kb).

Werkt u naast uw AOW-uitkering?

Werkt u naast uw AOW-uitkering? Ondanks het feit dat u geen premie afdraagt, bent u wel voor ziekte verzekerd bij het UWV. U ontvangt dus gewoon via uw werkgever of uitzendbureau een uitkering als u vanwege uw donatie tijdelijk niet kunt werken. Let op: in uw geval is deze uitkering maar maximaal 13 weken in plaats van 2 jaar.

Gevolgen voor uw inkomen als ondernemer

Als u een nier of een deel van de lever afstaat, kunt u een tijdje niet werken. Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Om uw inkomensverlies te compenseren, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. Hierover betaalt u geen belasting. U hoeft de vergoeding dus niet op te geven bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

De vergoeding werkt verschillend voor de 3 situaties van zelfstandig ondernemerschap: u bent zelfstandig ondernemer, u bent directeur-grootaandeelhouder (dga) of u werkt onbetaald mee in het bedrijf van uw partner. Bekijk hieronder onze regeling voor uw situatie uitpakt.

U bent zelfstandig ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers werkt de Onkostenvergoeding donatie bij leven als een vangnet, wanneer uw eigen verzekeringen het verlies van inkomsten niet dekken. U bent als zelfstandig ondernemer namelijk niet verzekerd voor de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U hebt hierdoor geen recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering, tenzij u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij het UWV. Sommige zelfstandigen hebben een private arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en zijn op deze manier verzekerd. Zo niet, dan kunt u een beroep doen op deze onkostenvergoeding.

Een voorwaarde voor vergoeding is dat het inkomstenverlies rechtstreeks het gevolg is van de donatie. U kunt zowel een vergoeding krijgen voor de periode van de vooronderzoeken als voor de periode rond de donatie. Dit tot maximaal 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Tot uiterlijk een jaar na ontslag uit het ziekenhuis kunt u de onkostenvergoeding aanvragen.

Bereken uw vergoeding

Via de onkostenvergoeding kunt u een bedrag krijgen van minimaal € 59,66 en maximaal € 520 per dag. Wilt u alvast een idee krijgen van de hoogte van uw vergoeding? Maak dan een voorbeeldberekening.

Minimumuitkering voor zzp’ers

Is uw belastbare winst uit onderneming lager dan 80% van het minimum brutoloon? Dan ontvangt u een standaard dagvergoeding van 80% van het minimum brutoloon (€ 59,66) per dag dat u gemiddeld per week werkt. Dit tot een maximum van 5 dagen per week. Het gaat om 80% van het minimum brutoloon, omdat dit ongeveer gelijk is aan het minimum nettoloon. De onkostenvergoeding is namelijk een subsidie en daarover hoeft u geen belasting te betalen.

Belastbare winst uit onderneming

Bij de berekening van het inkomstenverlies van een zelfstandig ondernemer gaan we uit van de belastbare winst uit onderneming in het jaar voor donatie (het peiljaar). Dit is het bedrag waarover u als zelfstandige belasting moet betalen.

Als het jaar voor donatie niet representatief is

De vergoeding is normaal gesproken gebaseerd op het belastbare inkomen in het jaar vóórdat de donatie plaatsvond. Dit noemen we het peiljaar. Maar als dit geen representatief jaar was, zijn er ook andere mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld uitgaan van de gemiddelde winst in de 5 jaar voor donatie. Of het jaar van donatie aanhouden, als achteraf blijkt dat u in dat jaar meer hebt verdiend. Dat kan ook nog als de hoogte van de vergoeding al is vastgesteld. In dat geval vraagt u een ‘herberekening’ aan.

Om een herberekening te kunnen doen, moeten we weten wat uw belastbare winst uit onderneming in het jaar van donatie was. U kunt tot 2 jaar na de donatie een herberekening aanvragen. Dat kan alleen als u binnen 1 jaar na donatie het aanvraagformulier hebt opgestuurd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mogelijk hebt u wel een verzekering die bij ziekte verlies van inkomsten vergoedt. Is dat zo, maar compenseert het uitgekeerde bedrag de misgelopen inkomsten niet volledig? Ook dan kunt u de onkostenvergoeding aanvragen. U ontvangt dan het verschil tussen de vergoeding van uw eigen verzekering en de gebruikelijke vergoeding. Hiervoor hebben we een kopie nodig van de brief van uw verzekeraar waar het bedrag aan vergoeding in staat.

U bent directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als directeur-grootaandeelhouder ontvangt u een normaal salaris, maar bent u niet verzekerd voor de Ziektewet of WIA. Misschien hebt u een private arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u op deze manier verzekerd voor verlies van inkomsten door ziekte. Als dat niet zo is, of als het uitgekeerde bedrag het verlies van inkomsten niet volledig compenseert, kunt u een onkostenvergoeding aanvragen.

Een voorwaarde is dat het inkomstenverlies waarvoor u een vergoeding aanvraagt, rechtstreeks het gevolg is van de donatie. U kunt zowel een vergoeding krijgen voor het voortraject als voor de periode rond de donatie tot maximaal 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (26 weken als u een deel van de lever hebt gedoneerd). Tot uiterlijk een jaar na ontslag uit het ziekenhuis kunt u de onkostenvergoeding aanvragen.

De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw netto maandloon. Stuur daarom een loonstrook mee van de maand vóór de donatie.

U werkt onbetaald mee in het bedrijf van uw partner

Misschien heeft uw partner een eigen bedrijf en werkt u onbetaald mee. Bijvoorbeeld in de administratie of schoonmaak. Uw partner kan dan extra kosten maken als u een orgaan afstaat. Bijvoorbeeld omdat hij of zij iemand inhuurt om uw werk te doen terwijl jij in het ziekenhuis ligt of herstelt. Als hij/zij dat regelt via een uitzendbureau of een gelijksoortige organisatie, kunt u gebruik maken van de onkostenvergoeding. Dit kan alleen als u en uw partner getrouwd zijn, een samenlevingscontract hebben of geregistreerde partners zijn.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?