Terug naar het vorige niveau: Deel 2 – Weefseldonatie

5. Informatieverstrekking aan familie

Tijdens de hele procedure is het van belang om de familie van de (potentiële) donor goed te informeren over het  donatieproces.  Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de arts. Dit hoofdstuk biedt de arts daar handvatten voor. Schema 13 geeft weer om welke stap in het weefseldonatieproces het in dit hoofdstuk gaat.

In het gesprek met de familie over de weefseldonatie kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Hieronder worden eerst een aantal algemene onderwerpen genoemd. Daarna geven we informatie over de donatie van specifieke weefsels. Voor het bespreken van de registratie in het Donorregister en het – zo nodig – vragen van toestemming voor donatie verwijzen we u naar hoofdstuk 4 (Het donatiegesprek).

Het is in het hele proces belangrijk om in te spelen op de informatiebehoefte van de familie. Dit is aan uw professionele inschatting als arts.