Terug naar het vorige niveau: Protocol Kind als donor

Algemene informatie

De volgorde van protocol kind als donor is opgebouwd conform de stappen bij een mogelijke donatieprocedure bij een kind vanaf geboorte tot 18 jaar. Het proces start met de verkenning van de geschiktheid van een kind als orgaan- en of weefseldonor gevolgd door het verkennend donatiegesprek van de arts met de ouders en het eventueel raadplegen van het Donorregister (indien het kind > 12 jaar).

Hierna wordt contact gezocht met het orgaancentrum van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) voor het afstemmen van de mogelijkheden van donatie, waarna het donatiegesprek plaatsvindt. Tenslotte volgt specifieke palliatieve zorg voor het kind als donor. Hierna worden de verschillende donatieprocedures toegelicht; DBD (Donation after Brain Death), DCD (Donation after Circulatory Death) en weefseldonatie. Er wordt afgesloten met informatie over de nazorg voor ouders. NB. Met ouders wordt bedoeld: ouders die de ouderlijke macht uitoefenen, of de voogd.

Schema met het donatieproces bij kind als donor
Schema 1 Overzicht donatieproces