Terug naar het vorige niveau: Protocol Kind als donor

6. DCD-donatie na circulatoire dood

6.1. Algemeen

De DCD-procedure start als er is besloten om de levens ondersteunende behandeling van een kind te beëindigen en als de hersendood niet kan worden vastgesteld. Ook kan een DCD procedure starten als ouders de voorkeur geven om bij het stoppen van de circulatie aanwezig te zijn. Het gaat bij DCD specifiek om een situatie waarin de dood van het kind verwacht wordt en het moment van overlijden binnen bepaalde tijdsgrenzen kan worden voorzien. In deze procedure zijn een aantal specifieke aandachtspunten rondom de palliatieve zorg van belang (zie hoofdstuk “ 4.1 Palliatieve zorg”). In de bijlage van dit document zijn aandachtspunten voor de kinder IC verpleegkundige samengevat. Geef uitleg over het beleid en de manier waarop de behandeling gestaakt wordt; wachttijd tot hart- en circulatiestilstand, no-touch periode, transport naar OK en het tijdpad. De intensivist is verantwoordelijk in de periode van switch-off en de agonale fase en bepaalt tevens wanneer de 5 minuten ‘no-touch’ ingaan.

6.2. Donor aanmelden

Donor aanmelden en organisatie logistiek volgens het Modelprotocol.

6.3. Overstappen naar DBD

Overstappen naar DBD-procedure volgens het Modelprotocol.
Het kan voorkomen dat er gedurende de periode tot het stoppen van de behandeling tekenen zijn die wijzen op hersendood. Er zijn dan 2 mogelijkheden: de DCD-procedure continueren of starten met het hersendoodprotocol om daarna over te stappen naar DBD-procedure. Het besluit hierover wordt genomen in overleg met de kinderneuroloog, de kinderintensivist en de ouders.

6.4. Stoppen van de behandeling: switch-off

Het stoppen van de behandeling vindt bijna altijd plaats op de kinder IC. Gedurende de ‘no touch’ periode is het ouders toegestaan hun kind vast te houden. Na het overlijden wordt het kind snel vervoerd naar de OK, waar het uitname team klaarstaat.

De switch-off kan ook plaatsvinden op de OK. Dit heeft als voordeel dat de warme ischemietijd korter is. Het besluit hierover wordt altijd in overleg met de ouders genomen. Het is van belang dit goed af te stemmen met het OK personeel zodat zij zich hier op kunnen voorbereiden, meestal wordt dit via ODC geregeld. Afscheidsrituelen moeten dan ook op de voorbereidingsruimte van de OK kunnen plaatsvinden. De kinderintensivist blijft verantwoordelijk voor de behandeling, het staken van de behandeling en stelt de dood vast.

De switch-off procedure wordt volgens het Modelprotocol uitgevoerd.

De agonale fase wordt apart beschreven in het modelprotocol.

6.5. Vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria (DCD)

Vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria (DCD) volgens het Modelprotocol.

6.6. Vastleggen van dood

Documentatie volgens het Modelprotocol.